ONS PRIVACY BELEID
 • Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting Heemkunde Arcen (hierna HKA ) verwerkt van haar begunstigers/donateurs, bestuur en vrijwilligers of andere geïnteresseerden.
 • Door je aanmelding voor een der voornoemde mogelijkheden of om een andere reden persoonsgegevens aan HKA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 • Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de penningmeester van de Stichting Heemkunde Arcen, Trip 6, 5944CT Arcen. E-mail adres: penningmeester@hkarcen.nl
 • Welke gegevens verwerkt HKA en waar worden ze voor gebruikt:
 • a) voor- en achternaam,
 • b) adresgegevens, c) telefoonnummer(s),
 • d) e-mailadres(sen),
 1. a. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je interesse in het werk en de doelstellingen van HKA en de eventuele opzegging daarvan;
 2. b. voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 3. c. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van ons blad de Rin, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HKA;
 4. d. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van donaties en schenkingen, cursussen, trainingen, bestellingen, en afgenomen diensten af te wikkelen.
 5. e. Mailadres en andere persoonsgegevens zullen meteen worden verwijderd als je daar een verzoek toe doet aan het voornoemde mailadres van de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke.
 • Bewaartermijnen
 • HKA verwerkt en bewaart je naam en adresgegevens zolang het wederzijds wenselijk is dat er onderling contacten worden onderhouden.
 • Na beëindiging der contacten zal alleen je naam en adres nog vermeld blijven in de adreslijsten van het archief van de jaargangen dat de contacten hebben bestaan.
 • Als dit door jou niet gewenst wordt kun je dat aangeven aan de in punt 1 vermelde verantwoordelijke;
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HKA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 • 5.1 Via de ledenadministratie van HKA kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HKA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;
 • 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie;
 • 5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan de onder punt 1 genoemde verantwoordelijke.
 • Wijzigingen
 • Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
 • Dit privacy beleid is goedgekeurd door het bestuur van stichting Heemkunde Arcen